福建时时彩开户:T?m d?ng d? th?o tiêu chu?n n??c m?m

N??c m?m truy?n th?ng hay n??c m?m c?ng nghi?p? Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption N??c m?m truy?n th?ng hay n??c m?m c?ng nghi?p?

Theo truy?n th?ng Vi?t Nam, B? Khoa h?c - C?ng ngh? v?a xác nh?n t?m d?ng th?m ??nh d? th?o tiêu chu?n v? quy ph?m s?n xu?t n??c m?m, nhi?u ngày sau khi có nhi?u tranh c?i.

Tr??c ?ó, C?c Ch? bi?n và Phát tri?n th? tr??ng n?ng s?n cùng T?ng c?c Tiêu chu?n ?o l??ng ch?t l??ng v?a c?ng b? v?n b?n D? th?o Tiêu chu?n Vi?t Nam 1260:2019 Quy ph?m th?c hành s?n xu?t n??c m?m.

?i?u này ?? kh?i g?i l?i bê b?i "n??c m?m nhi?m asen" h?i 2016, v?i nhi?u y ki?n d? lu?n lên ti?ng ?ng h? n??c m?m truy?n th?ng.

Tr??c ?ó, nhi?u t? ch?c ??i di?n n??c m?m truy?n th?ng ki?n ngh? g?i cho r?ng D? th?o Tiêu chu?n nói trên "?ang thiên v? c? súy cho s? phát tri?n n??c m?m pha ch? - n??c m?m c?ng nghi?p".

Vinastas g? bài 'n??c m?m ch?a asen'

VN ph?t báo Thanh Niên 200 tri?u vì v? 'th?ng tin n??c m?m'

Tranh c?i vì 'n??c m?m ch?a th?ch tín'

Theo Tu?i Tr?, sáng 12/3 Th? tr??ng Ph?m C?ng T?c cho bi?t xác nh?n t?m d?ng th?m ??nh b?n D? th?o tiêu chu?n s?n xu?t n??c m?m vì ch?a ??m b?o ba tiêu chu?n: các y?u t? phù h?p v?i trình ?? phát tri?n c?a ??t n??c, ??m b?o s? ??ng thu?n và ??m b?o hài hòa l?i ích c?a các bên liên quan.

B? N?ng nghi?p - Phát tri?n N?ng th?n nói c?ng s? ti?p t?c l?y y ki?n các t? ch?c x? h?i, các hi?p h?i v? d? th?o tiêu chu?n s?n xu?t n??c m?m.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption N??c m?m - m?t ph?n kh?ng th? thi?u trong các b?a ?n c?a ng??i Vi?t

Tranh c?i v? n??c m?m?

Phó Giáo s? Nguy?n T? C??ng nói v?i VTC r?ng "các doanh nghi?p h?y c?nh tranh bình ??ng và d?a trên c? s? khoa h?c ch? kh?ng nên lu?n lách vào c? quan Nhà n??c ?? t?o ra nh?ng r?i r?m trong quá trình s?n xu?t."

?ng C??ng nh?c l?i v? vi?c "n??c m?m nhi?m asen" vào 2016.

"?? có m?t l?n th?ng tin n??c m?m nhi?m asen làm r?i lo?n v?i m?c tiêu c?nh tranh th??ng m?i kh?ng bình ??ng thì l?n này kh?ng hi?u sao l?i l?p l?i. ?áng ti?c, tr??c ?ay Hi?p h?i B?o v? ng??i tiêu dùng tung tin này ra nh?ng l?n này l?i r?i vào ?úng c? quan qu?n ly Nhà n??c."

H?i tháng 10/2016, H?i Tiêu chu?n và b?o v? ng??i tiêu dùng Vinastas c?ng b? 95,65% s? m?u kh?o sát n??c m?m truy?n th?ng có ?? ??m t? 40% ?? tr? lên ???c ?ánh giá là hàm l??ng th?ch tín (asen).

?i?u này ?? d?n ??n s? hoang mang cho ng??i tiêu dùng, chuy?n sang mua các lo?i n??c m?m c?ng nghi?p bày bán trên th? tr??ng, trong ?ó c?ng ty Masan chi?m 65% th? ph?n, theo Th?c s? Qu?n tr? ch?t l??ng, gi?ng viên an toàn th?c ph?m Vasep V? Th? Thành.

Nh?ng sau ?ó, nhi?u chuyên gia phan tích thì ng??i tiêu dùng m?i bi?t asen trong cá và trong n??c m?m h?u h?t là asen h?u c? kh?ng ??c h?i.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images

Và n??c m?m c?ng nghi?p là n??c m?m pha lo?ng, nên l??ng asen th?p h?n nhi?u so v?i lo?i n??c m?m truy?n th?ng.

Di?n bi?n khác

Trong khi vi?c n??c m?m truy?n th?ng và n??c m?m t? nhan ?ang là tam ?i?m c?a d? lu?n trong nhi?u ngày qua, trang Facebook "Ban Tuyên Giáo Trung ??ng ??ng C?ng S?n Vi?t Nam" ?? ??ng nhi?u th?ng tin v? v?n ?? này.

T?i 10/3, trang này ??a bài "C?nh giác v?i chiêu bài b?o v? n??c m?m truy?n th?ng".

Theo VTC, trang này c?ng ??ng nhi?u th?ng tin "Kêu g?i c?ng ??ng c?nh giác v?i chiêu trò ?ng h? n??c m?m truy?n th?ng ?? phá ho?i n?n s?n xu?t n??c nhà", khi?n nhi?u ng??i l?m t??ng chính Ban Tuyên giáo ra l?i "kêu g?i".

Tuy nhiên, h?m 11/3, Ban Tuyên giáo ?? ra th?ng báo v? trang Facebook trên.

Chánh v?n phòng Ban Tuyên giáo TW Nguy?n Huy Ng?c kh?ng ??nh Ban Tuyên giáo "kh?ng có và kh?ng s? d?ng tài kho?n Facebook nào nh? th?".

Tin liên quan